Garantija un atgriešana

Preces atgriešana 14 dienu laikā

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atteikties no e-veikalā ksenukai.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām. Pircējs var informēt Pārdevēju par atteikšanos no preces, zvanot uz K SENUKAI informatīvo tālr. 66778876, nosūtot paziņojumu K SENUKAI klientu servisam uz e-pastu: [email protected] vai paziņot par atteikumu tuvākajā K SENUKAI veikalā ( informācijas centrā vai Lucavsalas preču izņemšanas punktā). Pircējs pēc paziņošanas saņems atteikuma veidlapu - klātienē vai elektroniski. Atteikuma veidlapā Pircējam būs jānorāda šāda informācija: pasūtījuma veikšanas datumu; datumu, kad prece tika iegūta valdījumā; Pircēja vārdu un uzvārdu; precīzu preces nosaukumu, bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.
 
Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis/nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. 

Pircējs nodod preci tuvākajā K SENUKAI vai K-rauta veikalā.

Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. 

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.


Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Pircējam ir jārūpējas, lai preces netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī paliktu pilnā komplektācijā. Patērētāju tiesības regulējošo normatīvo aktu robežās Pircējam ir jārūpējas, lai tiktu saglabāts preču oriģinālais iepakojums un tas netiktu būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot). Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam Pārdevējs patur tiesības civiltiesiskā kārtā vērsties pret Pircēju tam normatīvajos aktos paredzēto tiesību ietvaros, kā arī izmantot citas tam normatīvajos aktos paredzētās tiesības. 


Pircējs iespēju robežās preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Atteikuma tiesības nepiemēro:
  • tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas; 
  • tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
  • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
  • tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
  • tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
  • pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
  • citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.


Garantija

Interneta veikalā ksenukai.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
  • pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
  • aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru vai K SENUKAI veikalā.

Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.