Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

Internetveikala lietošanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA MĀJAS LAPAS KSENUKAI.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
 
  1.       VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1.   Šie noteikumi tiek piemēroti interneta veikala mājas lapas www.ksenukai.lv un tā mobilās lietotnes (turpmāk tekstā saukta "Mājas lapa") izmantošanas laikā, un/vai rakstot jautājumus, sniedzot atsauksmi, apskatu, komentārus un atbildes uz tiem (turpmāk tekstā saukti "Noteikumi"). Mājas lapas nodaļas "Privātuma politika", "Pirkšanas noteikumi" ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
1.2.   Mājas lapu administrē UAB Kesko Senukai Digital, Lietuvas uzņēmums, kas ir atbilstoši reģistrēts un darbojas Lietuvas Republikā, reģistrācijas numurs 303686899, adrese: Kareivių Str. 11B, LT-09109 Viļņa (turpmāk tekstā saukta "Sabiedrība").
1.3.   Persona, kas apmeklē Mājas lapu, pārskata preces vai citu informāciju, atstāj jautājumus, atsauksmes, apskatus, komentārus un atbild uz tiem, vai izmanto Mājas lapas pakalpojumus jebkādā citā veidā, tiek uzskatīta par Mājas lapas lietotāju (turpmāk tekstā saukts "Lietotājs").
1.4.   Autentisks saturs nozīmē vērtējumu, jautājumu, atsauksmi, apskatu, komentāru vai citu saturu, ko atstāj reāla persona, kura ir iegādājusies vai izmantojusi preci vai pakalpojumu.
1.5.   Reģistrēts lietotājs ir persona, kura ir reģistrējusies un/vai pieteikusies Mājas lapas kontā.
1.6.   Mājas lapas izmantošana paredz visas darbības, tostarp, bet ne tikai, preču apskati, informācijas lasīšanu, preču saglabāšanu, pasūtījumu veikšanu, jautājumu, atsauksmju, apskatu, komentāru un atbilžu uz tiem sniegšanu, ko veic lietotājs.
1.7.   Lietotājam ir jāievēro šie Noteikumi Mājas lapas izmantošanas laikā.
1.8.   Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji mainīt sniegtos pakalpojumus, sniegto informāciju un citus nosacījumus, kā arī jebkurus Noteikumu nosacījumus. Sabiedrība informē par Noteikumu nosacījumu izmaiņām, norādot Noteikumu spēkā stāšanās datumu. Spēkā esošā Noteikumu versija vienmēr ir pieejama Mājas lapā.
 
  1.       ATSAUKSMJU, APSKATU, KOMENTĀRU, VĒRTĒJUMU UN CITA SATURA PUBLICĒŠANA
2.1.   Tikai persona, kura ir iegādājusies preci vai pakalpojumu no Sabiedrības, drīkst Mājas lapā atstāt atsauksmi, apskatu, komentāru, vērtējumu, ziņojumu vai citu informāciju/saturu par šo preci vai pakalpojumu.
2.2.   Pirms atsauksmes, apskata, komentāra, vērtējuma, ziņas vai citas informācijas/satura atstāšanas par preci vai pakalpojumu Mājas lapā personai ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un jāapņemas tie ievērot. Persona, kura nav iepazinusies ar šiem Noteikumiem un nav apņēmusies tos ievērot, nedrīkst publicēt atsauksmes, komentārus vai citu informāciju.
2.3.   Atstājot atsauksmi, apskatu, komentāru, vērtējumu vai citu informāciju/ saturu Mājas lapā, persona apstiprina, ka:
2.3.1.  viņš/viņa ir vienīgais satura autors un intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks;
2.3.2.  viņš/viņa brīvprātīgi atsakās no visām nemantiskajām tiesībām uz iesniegto saturu;
2.3.3.  publicētais saturs ir precīzs;
2.3.4.  viņš/ viņa ir sasniedzis/sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu;
2.3.5.  publicētais saturs nepārkāps šos Noteikumus un neradīs kaitējumu nevienai fiziskai vai juridiskai personai;
2.3.6.  viņš/ viņa ir iegādājies/ iegādājusies un izmanto preci/ pakalpojumu, par ko sniedz apskatu.
2.4.   Atstājot atsauksmi, apskatu, komentāru, vērtējumu vai citu informāciju/ saturu Mājas lapā, persona nedrīkst sniegt jebkuru no šāda veida saturiem:
2.4.1.  kas, ciktāl viņam/ viņai ir zināms, ir nepareizs, neprecīzs vai maldinošs;
2.4.2.  kas pārkāpj trešo pušu autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašumtiesības vai privātuma tiesības;
2.4.3.  kas pārkāpj jebkādus likumus, rīkojumus, noteikumus vai regulas (tostarp, bet ne tikai, patērētāju tiesību aizsardzība, negodīga konkurence, diskriminācijas novēršana vai maldinoša reklāma);
2.4.4.  kas ir vai var tikt uzskatīts par apmelojošu, aizskarošu, naidpilnu, neobjektīvu vai aizskarošu rases vai reliģisku iemeslu dēļ, nelikumīgi apdraudot vai aizskarot jebkuru personu, partneri vai uzņēmumu;
2.4.5.  kas ietver jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, adresēm, e-pasta adresēm, kontaktinformāciju un tālruņu numuriem;
2.4.6.  kas satur datorvīrusus vai citas potenciāli kaitīgas datorprogrammas vai failus;
2.4.7.  kas ir pretrunā ar labas morāles principiem, pēc būtības ir pornogrāfisks vai citādi nepieņemams;
2.4.8.  kas satur reklāmas, nevēlamus aprakstus vai surogātpasta saites uz citām vietnēm vai personām bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas.
2.5.   Saturu, ko ir izveidojusi jebkura persona vai juridiska persona, kurai ir zināma finansiāla interese par preci vai pakalpojumu, par ko tiek sniegts saturs (tostarp, bet ne tikai: darbinieki; nozares eksperti, kas pilda dienesta pienākumus; ražotāji; aģenti; mazumtirgotāji un jebkura cita persona, kas ir pieprasījusi, mudinājusi vai citādi atļāvusi izmantot savu izveidoto saturu apmaiņā pret naudas samaksu vai citu vērtīgu atlīdzību (bezmaksas paraugi, kuponi, atlaides, lojalitātes prēmijas, konkursi, loterija utt.)) tiks atsevišķi atzīmēts kā saturs, par ko saņem atlīdzību.
2.6.   Lai nodrošinātu satura autentiskumu:
2.6.1.  tas tiks savākts tikai tad, kad Sabiedrība e-pastā un/vai īsziņā vēršas pie personas, kura iegādājās preci vai pakalpojumu Sabiedrības vienā no interneta veikaliem, nosūtot lūgumu sniegt atsauksmi par iegādāto preci;
2.6.2.  tas tiks pārbaudīts, izmantojot filtrēšanas sistēmu, lai ierobežotu krāpnieciska satura un surogātpasta ievietošanu Mājas lapā, lai ierobežotu iespēju traucēt Mājas lapas darbību, masu reklāmas kampaņas, "troļļošanu" un mēģinājumus ievietot automātisku saturu.
2.7.   Pieņemams un atbilstošs saturs, kas ir saskaņā ar Sabiedrības Mājas lapā publicētajiem Noteikumiem, ieskaitot negatīva rakstura saturu, netiks slēpts, aizliegts, rediģēts vai dzēsts, ieskaitot pareizrakstības un/vai gramatikas kļūdas, tas tiks publicēts "tāds, kāds tas ir" un netiks rediģēts vai labots, izņemot gadījumus, kad esošo kļūdu dēļ šīs kļūdas neļaus citiem Mājas lapas lietotājiem lasīt un interpretēt saturu.
2.8.   Sabiedrība nerediģēs lietotāju ievietoto saturu Mājas lapā, izņemot gadījumus, kad saturs pārkāpj šos Noteikumus.
2.9.   Sabiedrība publicē Mājas lapā lietotāju sniegto saturu, kas tiek vākts šādos veidos:
2.9.1.  Kad Sabiedrība e-pastā un/vai īsziņā vēršas pie personas, kura iegādājās preci vai pakalpojumu Sabiedrības interneta veikalā, nosūtot lūgumu sniegt atsauksmi par iegādāto preci;
2.9.2.  Kad trešā puse, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrība, savāca saturu, veicot aptauju un/vai ierakstot saturu citos alternatīvos medijos no citu trešo pušu tīmekļa vietnēm, ko pēc tam nosūtīja uz Sabiedrības Mājas lapu.
2.10.        Persona, kas iesniedza saturu Mājas lapā, ir pilnībā atbildīga par visu tās iesniegto un publicēto saturu, un apņemas atlīdzināt Sabiedrībai mantiskos un/vai nemantiskos zaudējumus, kas tika nodarīti Sabiedrībai šīs personas vainas dēļ.
2.11.        Persona, kas sniedz saturu Mājas lapā, apņemas atbrīvot Sabiedrību (un tās darbiniekus, aģentus, saistītos uzņēmumus, to darbiniekus un trešo pušu pakalpojumu sniedzējus) no atbildības attiecībā uz visām apsūdzībām, zināmām un nezināmām jebkāda veida un izcelsmes prasībām un zaudējumiem (tiešajiem un netiešajiem), kas izriet no šīs personas izdarītajiem likumu vai trešo pušu tiesību pārkāpumiem.
2.12.        Visu saturu, ko apstiprina Lietotājs, Sabiedrība var izmantot pēc saviem ieskatiem. Sabiedrība patur tiesības mainīt, saīsināt, dzēst, aizturēt publicēšanu, noņemt vai dzēst jebkādu saturu Sabiedrības Mājas lapās, kas pēc Sabiedrības ieskatiem, pārkāpj satura vadlīnijas vai jebkurus citus šo Noteikumu nosacījumus. Apskati un rakstiski komentāri parasti tiek publicēti 2–4 darba dienu laikā.
2.13.        Persona, kas Mājas lapā publicē atsauksmi, komentāru, apskatu, vērtējumu vai citu saturu, piešķir Sabiedrībai pastāvīgas, neatsaucamas, bez autoratlīdzības, nododamas tiesības un licenci izmantot, kopēt, mainīt, dzēst, pielāgot, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus un/vai pārdot un/vai izplatīt šādu saturu, un/ vai iekļaut šādu saturu jebkurā formā, medijā vai tehnoloģijā visā pasaulē, un/vai nodot trešām pusēm bez atlīdzības šādai personai.
 
  1.       INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
3.1.   Mājas lapai ir saistošas un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Sabiedrībai pieder un/vai ir ekskluzīvas tiesības izmantot visas tiesības uz Mājas lapas saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Sabiedrības grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotoattēli, zīmolu nosaukumi, preču zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas atrodas Mājas lapā, ir Sabiedrības īpašums, vai Sabiedrība likumīgi izmanto trešo pušu piešķirtās tiesības.
3.2.   Sabiedrībai arī pieder un/vai Sabiedrība izmanto trešo pušu piešķirtās tiesības uz Mājas lapā sniegtajām precēm un pakalpojumiem, ko aizsargā preču zīmes vai rūpnieciskā dizaina tiesības, tostarp autortiesības. Lietotājiem netiek piešķirtas nekādas netiešas vai citādi licencētas tiesības izmantot citu personu jebkādu publicētu satur, Sabiedrībai piederošas preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargātus elementus, un/ vai ko Sabiedrībai piešķīra trešās puses, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai trešai pusei, kas ir norādīta Mājas lapā.
3.3.   Sabiedrība vai trešās puses, ja piemērojams, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašumtiesības un autortiesības uz Mājas lapu un tajā sniegto informāciju, tostarp, bez ierobežojuma, uz Mājas lapas satura prezentāciju, attēliem, grafiskajiem elementiem, tekstu, programmatūru, skaņas, video un mūzikas ierakstiem, attēliem, logotipiem, fotoattēliem.
3.4.   Jebkura satura, dizaina, preču vai pakalpojumu zīmju, nosaukumu, logotipu, datubāzes,informācijas Mājas lapā apstrāde, izgūšana, apkopošana, tulkošana, kopēšana, pārsūtīšana uz citu datu nesēju, izplatīšana un/vai cita veida izmantošana, ko veic trešās puses un/ vai Lietotāji bez Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas un/ vai pārkāpjot Noteikumus, ir intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību pārkāpums.
3.5.   Lietotāji nedrīkst nekādā veidā mainīt, reproducēt, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, iesniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt jebkādā veidā Mājas lapu un/ vai tās saturu (ieskaitot Noteikumus/ Noteikumus un Politikas, kas ir publicētas Mājas lapā), ieskaitot tekstu, aprakstus, fotoattēlus, kodus, grafiku, kodu un/vai programmatūru vai jebkuru citu saturu. Šis aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad Sabiedrība ir sniegusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu un/vai atļauju veikt šādas darbības.
3.6.    Trešām pusēm/ vai Lietotājiem ir aizliegts izstrādāt, uzturēt vai izmantot programmatūru, ierīces, kodu, robotus, automatizētas sistēmas vai jebkādus citus rīkus vai procesus (ieskaitot numuru sastādīšanas programmas, pārlūkprogrammas spraudņus un papildu datus) Mājas lapā vai saistībā ar to vai citām tehnoloģijām, kas varētu automatizēt darbības Mājas lapā vai izvilkt, apkopot Mājas lapas saturu, tajā ietverto informāciju, vai citādi kopēt informāciju par precēm vai pakalpojumiem un citus datus no Mājas lapas bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas.
3.7.   Sabiedrība patur tiesības veikt jebkādas darbības, ko tā uzskata par vajadzīgām, tostarp uzsākt tiesvedību bez turpmāka paziņojuma par jebkādu šīs Mājas lapas vai tās satura un informācijas nelikumīgu izmantošanu.
 
  1.       SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.   Sabiedrība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pareizu Mājas lapas darbību, kā arī cenšas, lai Mājas lapa darbotos nepārtraukti un bez kļūmēm.
4.2.   Sabiedrībai ir visas tiesības jebkurā laikā, nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mājas lapu, tās funkcijas, sniegtos pakalpojumus, Mājas lapas nosaukumu un/vai interneta domēnu, caur kuru tiek piekļūts Mājas lapai, jebkuru Mājas lapas saturu vai tā daļu. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Sabiedrība neuzņemas atbildību par jebkādām negatīvām sekām, ko Lietotājam ir izraisījušas šādas un citas līdzīgas darbības.
4.3.   Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšējas Lietotāja piekrišanas nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, vai daļu no tiem trešām pusēm, par to publiski paziņojot Lietotājiem.
4.4.   Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt Mājas lapas lietošanu.
4.5.   Sabiedrība patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Mājas lapai vai Sabiedrības Mājas lapas daļai un tās sniegtajiem pakalpojumiem, ja:
4.5.1.  Tas ir nepieciešams Lietuvas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai izpildot kompetentās iestādes prasības.
4.5.2.  Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Sabiedrības vai trešo pušu tiesības un likumīgās intereses.
4.5.3.  Tas ir nepieciešams, jo Lietotājs, izmantojot pakalpojumus, radīja vai var radīt draudus citu Mājas lapas lietotāju drošībai.
4.5.4.  Tas nepieciešams, jo Sabiedrība vēlas un/vai tai ir jāveic Mājas lapas tehniskā apkope un atjaunināšana.
4.5.5.  Izmantojot Mājas lapu, Lietotājs nodara kaitējumu Mājas lapai un/vai Mājas lapas reputācijai.
4.5.6.  Lietotājs izmanto Mājas lapu negodprātīgi, ļaunprātīgi izmanto savas tiesības.
 
  1.       LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.   Izmantojot Mājas lapu, Lietotājam ir jāievēro un viņš nedrīkst pārkāpt tiesību aktu prasības un trešo pušu tiesības un likumīgās intereses, tostarp tiesību aktus, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību utt.
5.2.   Lietotājs nedrīkst izmantot Mājas lapu jebkādā veidā, kas var apdraudēt Sabiedrības sniegto pakalpojumu pareizu darbību, Mājas lapas servera drošību, datus vai ierobežot Mājas lapas spēju pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām. Neizmanto ļaunprātīgu programmatūru vai citu nevēlamu saturu.
5.3.   Lietotājs apņemas sniegt pareizu un pilnīgu informāciju par sevi, ieskaitot reālo vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, veicot pirkumus vai reģistrējoties lojalitātes programmās.
5.4.   Lietotājam ir jāglabā pieteikšanās dati tā, lai trešās puses tos neuzzinātu. Nekavējoties jāpaziņo Sabiedrībai ar e-pasta starpniecību, ja Lietotāja pieslēgšanās dati un/vai parole, kas ir nepieciešami Mājas lapas lietošanai, ir nozaudēti vai ir kļuvuši zināmi trešām pusēm.
5.5.   Lietotājs apzinās, ka, ja Lietotāja pieteikšanās datus uzzina trešās puses, šādas trešās puses var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Lietotājam, un apņemas uzņemties un pienācīgi pildīt šādas saistības. Sabiedrībai nav jāverificē neviena Lietotāja identitāte.
5.6.   Lietotājam, kurš pamana Mājas lapas neatbilstošu darbību un/vai Mājas lapas darbības traucējumus, nekavējoties par to ir jāinformē Sabiedrība.
 
  1.       ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
6.1.   Sabiedrība neuzņemas atbildību par Lietotāja programmatūras vai datortehnikas tehniskajiem, drošības vai citiem darbības traucējumiem, ko varētu būt izraisījusi Mājas lapas lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.c.).
6.2.   Jebkurš saturs, kas ir lejupielādēts vai citādi iegūts, izmantojot Mājas lapu, tiek lejupielādēts uz Lietotāja paša riska, un Lietotāji paši ir pilnībā atbildīgi par jebkādu kaitējumu, kas ir nodarīts viņu datorsistēmai vai aprīkojumam vai datiem, kas ir nozaudēti šādas lejupielādes vai Pakalpojumu izmantošanas rezultātā.
6.3.   Ja vien to nepieprasa likums, Sabiedrība nekādā veidā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, tostarp netiešiem zaudējumiem vai peļņas, ieņēmumu u.c. zaudēšanu, kas izriet no Mājas lapas lietošanas vai Lietotāja paļaušanās uz informāciju, kas ir iegūta no Mājas lapas vai ar tās starpniecību.
6.4.   Sabiedrība nav atbildīga par pakalpojumiem, kas Lietotājam ir sniegti ar kavēšanos vai nav sniegti trešo pušu vainas dēļ, tostarp, bet ne tikai, interneta, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēju dēļ.
6.5.   Lietotājs ir atbildīgs par pieteikšanās datu pienācīgu izmantošanu un glabāšanu. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam var rasties, jo trešās puses izmantoja šādu informāciju.
6.6.   Mājas lapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kas nepieder Sabiedrībai vai Sabiedrības grupas uzņēmumiem. Saites tiek publicētas klientu ērtībām, un Sabiedrība nekontrolē tīmekļa vietnes, uz kurām tiek sniegtas saites, Sabiedrība nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par to saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.
 
  1.       PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
7.1.   Mājas lapa darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas izriet no Mājas lapas darbības vai saistībā ar to, tiks risināti sarunās, un ja vienošanās netiek panākta - tiesās saskaņā ar kārtību, ko nosaka Lietuvas Republikas tiesību akti.
7.2.   Papildus šiem Noteikumiem Lietotāja un Mājas lapas attiecību regulēšanai tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumi, īpaši nosacījumi un noteikumi, kā arī izveidotā laba uzņēmējdarbības prakse.
7.3.   Ja kāds šo Noteikumu nosacījums ir pretrunā likumam vai kāda iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, tas nepadara pārējos Noteikumu nosacījumus par spēkā neesošiem.
7.4.   Lietotājam ir vispirms rakstiski jāsniedz Sabiedrībai pieprasījums un/ vai sūdzība saistībā ar Mājas lapas un pakalpojumu izmantošanu. Lūgums nosūtīt pieprasījumus un/ vai sūdzības uz e-pasta adresi: [email protected], norādot jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot Mājas lapas nepareizu darbību, kļūdu, traucējumus un/vai tamlīdzīgi, un, ja iespējams, norādot datumu (laiku) un ilgumu.
 
  1.     PERSONAS DATU APSTRĀDE
8.1.   Sabiedrība kā datu pārzinis apstrādā Lietotāju personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas tiesību aktiem, Sabiedrības Privātuma politiku un šiem Noteikumiem.
8.2.   Sabiedrības mērķis ir nodrošināt personas datu apstrādes caurskatāmību un godīgumu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Lietotājs rūpīgi izlasītu Noteikumus un Privātuma politiku un būtu pārliecināts, ka visi Noteikumu un Privātuma politikas nosacījumi ir saprotami un pieņemami.
8.3.   Publicējot atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu Lietotāju informāciju, Sabiedrība apstrādā personu, kas iesniedza atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju publicēšanai par pārdotajām precēm un sniegto pakalpojumu kvalitāti, personas datus (vārdu, uzvārdu, atsauksmes, komentāra, apskata, vērtējuma vai citas informācijas saturu e-pasta adrese un ierīces pirkstu nospiedums).
8.4.   Lietotājiem nav pienākuma sniegt atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju, un tas netraucēs Lietotājam izmantot Sabiedrības pakalpojumus.
8.5.   Sabiedrība apstrādā to Lietotāju personas datus, kuri iesniedza atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju, ar šo Lietotāju izpaustu piekrišanu, iesniedzot atsauksmi, komentāru, apskatu, vērtējumu vai citu informāciju.
8.6.    Sabiedrība publicē to Lietotāju personas datus, kas iesniedza atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju Mājas lapā www.ksenukai.lv, mobilajā aplikācijā, sociālajos tīklos Facebook, Instagram, informatīvajos paziņojumos, un var tos sniegt citiem uzņēmumiem, kas pārdod novērtēto preci. Turklāt Sabiedrība var sniegt iepriekš minētos personas datus pakalpojumu sniedzējiem (datu apstrādātājiem), kas nodrošina Sabiedrībai aparatūru un programmatūru un to uzturēšanu, mājas lapas uzturēšanu un izvietošanu, datu centrus, atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus, citus informācijas administrēšanas un citus pakalpojumus.
8.7.   Sabiedrība apstrādās un publicēs personas datus, kas ir norādīti Noteikumu 8.3.punktā, kamēr prece, par kuru tiek sniegta atsauksme, komentārs, apskats, vērtējums vai cita informācija, tiks pārdota tirgū.
8.8.   Ja nepieciešams, Sabiedrība var apstrādāt personas datus, kas ir norādīti Noteikumu 8.3.punktā, citiem mērķiem, ciktāl tas ir nepieciešams, lai likumīgi veiktu darbības, ievērotu tiesību aktu prasības, aizstāvētu sevi pret prasībām, tiesas prāvām un lai aizsargātu Sabiedrības likumīgās intereses.
8.9.   Lietotājiem, kuri ir iesnieguši atsauksmes, komentārus, apskatus, vērtējumus vai citu informāciju, kā datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība atļauj piekļūt viņu personas datiem un tos labot vai dzēst, vai ierobežot datu apstrādi, kā arī ir tiesības uz datu pārnesamību. Turklāt Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, taču piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja Sabiedrība apstrādā personas datus, lai īstenotu likumīgas intereses, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret ar viņu saistīto personas datu apstrādi iemeslu dēļ, kas attiecas uz viņa/ viņas konkrēto gadījumu.
8.10.        Visos gadījumos, ja Lietotājs vēlas atsaukt piekrišanu vai izmantot citas tiesības, vai viņam ir jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību īstenošanu, viņš/ viņa var sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Ja Lietotāju neapmierina Sabiedrības pieņemtais lēmums par viņa kā datu subjekta tiesību īstenošanu, Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, www.dvi.gov.lv) vai uzraudzības iestādēs citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir Programmas dalībnieka dzīvesvieta vai darba vieta.
8.11.        Sīkāku informāciju par Sabiedrības personas datu apstrādi varat atrast Sabiedrības Privātuma politikā.
 
 
Šie Noteikumi ir spēkā no 2023.gada 9.maija.