"Draugu loks"
Pievienojieties “Draugu lokam” un ietaupiet! Uzzināt vairāk

Pirkuma apdrošināšana

Compensa

Šis dokuments sniedz būtiskāko informāciju par apdrošināšanu pret mantas nejaušiem bojājumiem un pagarinātās garantijas apdrošināšanu. Pilna informācija par produktu un nosacījumiem ir atrodama apdrošināšanas sertifikātā un Compensa Pirkumu un garantijas apdrošināšanas noteikumos Nr. CPV 2.4.19. Compensa Pirkumu un garantijas apdrošināšanas noteikumos Nr. CPV 2.4.19.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Apdrošināšana pret nejaušiem bojājumiem ir īpašuma apdrošināšana pret zaudējumiem, kas radušies apdrošinātā īpašuma bojājumu, bojāejas, zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas rezultātā. Pagarinātās garantijas apdrošināšana ir īpašuma apdrošināšana pret defektiem, kas radušies apdrošinātajam īpašumam apdrošināšanas perioda laikā un kurus vairs nesedz ražotāja garantija. Ar šo apdrošināšanas veidu tiek apdrošināta Latvijas Republikā iegādāta jauna sadzīves tehnika, telekomunikāciju iekārta, datortehnika, fototehnika, elektronika vai ar to lietošanu tieši saistīta prece.


Kas tiek apdrošināts?
 • Compensa piedāvā īpašuma apdrošināšanu sekojošiem objektiem: audio un video iekārtas, stacionārie un portatīvie datori, spēļu konsoles, fototehnika, mobilie telefoni un cits apdrošināšanas sertifikātā minētais īpašums. Noslēdzot īpašuma apdrošināšanas līgumu, tiek apdrošināti sekojoši riski, ja par to ir atzīme apdrošināšanas sertifikātā:

 • Bojājumu risks – jebkāds apdrošinātā objekta pēkšņs un iepriekš neparedzēts fiziska bojājuma gadījums, ievērojot izņemumu gadījumus, kas minēti Compensa Pirkumu un garantijas apdrošināšanas noteikumu Nr. CPV 2.4.19. izņēmumos;
 • Bojāejas risks – jebkāds apdrošinātā objekta pēkšņs un iepriekš neparedzēts fiziska bojājuma gadījums, kura rezultātā apdrošinātais objekts ir gājis bojā vai tā remonts nav ekonomiski pamatots, ievērojot izņēmumu gadījumus, kas minēti Compensa Pirkumu un garantijas apdrošināšanas noteikumu Nr. CPV 2.4.19. izņēmumos;
 • Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība ar ielaušanos, laupīšana ar draudiem dzīvībai vai veselībai;
 • Visi ražotāja garantijas segtie defekti/bojājumi pēc ražotāja garantijas perioda beigām.

Kas netiek apdrošināts?

Ja apdrošināšanas līgumā nav papildus vienošanās, tad par apdrošināšanas objektu netiek uzskatīts sekojošs īpašums (detalizēts saraksts atspoguļots Compensa Pirkumu un garantijas apdrošināšanas noteikumos Nr. CPV 2.4.19.):

 • visa veida motorizēti sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekļi, to dzinēji, rezerves daļas;
 • medību ieroči, makšķernieku vai zveju piederumi;
 • elektrības ražošanas iekārtas, programmnodrošinājums un dati;
 • priekšmeti, kas iegādāti tālākpārdošanai;
 • pirkumi, kuru ražotāja oriģinālā garantija ir īsāka par 365 (trīs simti sešdesmit piecām) dienām;
 • apdrošinātā objekta aksesuāri (lādētāji, austiņas, vadi u.tml.).

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

Ja apdrošināšanas sertifikātā nav papildus vienošanās, tad netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies šādu apstākļu vai notikumu dēļ (detalizēts saraksts atspoguļots Compensa Pirkumu un garantijas apdrošināšanas noteikumos Nr. CPV 2.4.19.):

 • švīku, skrāpējumu, ieliekumu, jebkuru estētisku bojājumu rezultātā, kas neietekmē pirkuma atbilstošu lietošanu;
 • izmantojot pirkumu tam neparedzētiem mērķiem un apstākļos, kādos to nav paredzēts izmantot, ražotāja instrukciju, nepareizas savienošanas vai uzstādīšanas, neatbilstošas ekspluatācijas, apkopes vai aprūpes, ražošanas defektu rezultātā;
 • pirkuma iekšējie defekti. Par iekšēju defektu tiek uzskatīts pirkuma bojājums vai bojāeja, kas nav radusies ārēju faktoru ietekmē, piemēram, ūdens, ugunsgrēka, trešo personu, Apdrošinātā vai citu personu darbības rezultātā;
 • nozaudējot vai atstājot apdrošināto pirkumu bez uzraudzības sabiedriskās vietās, neapdzīvotās un neapsaimniekotās ēkās, palīgbūvēs, celtnēs vai telpās, neizmantotos vai bez uzraudzības atstātos transportlīdzekļos, neaizslēgtās telpās (telpās ar neaizslēgtām durvīm, neaizvērtiem logiem), celtniecības objektos;
 • Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai ar to saistītu personu darbības rezultātā, atrodoties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā;
 • zaudējumus, kas radušies pirms vai pēc apdrošināšanas līgumā vai sertifikātā norādītā apdrošinājuma perioda;
 • zaudējumus par nozagtajiem/nolaupītiem pirkumiem, par kuru zudumu netika nekavējoties paziņots policijai vai, ja policija nav apstiprinājusi zādzības/laupīšanas faktu;
 • jebkuras elektronisko datu identifikācijas, apstrādes sistēmu darbības kļūdas rezultātā;
 • nesertificētas modifikācijas, ieskaitot nesertificētas instalācijas, remonta vai apkopes (neatkarīgi no tā, vai šīs darbības veicis servisa speciālists vai kāda cita persona) veikšanas rezultātā;
 • zaudējumi, kas radušies defektu dēļ, uz kuriem vēl attiecas ražotāja garantija.

Kur es esmu apdrošināts?
 • Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visā pasaulē.

Kādas ir manas saistības?
 • Apdrošinātajam, tiklīdz tas ir iespējams, jāveic visi iespējamie un saprātīgie pasākumi, lai samazinātu zaudējumus;
 • Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informēt Apdrošinātāju par negadījuma iestāšanos un pildīt visus Apdrošinātāja sniegtos norādījumus;
 • Iesniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījumaiestāšanos.

Kad un kā man jāveic samaksa?
 • Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic sertifikātā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kad sākas un beidzas segums?
 • Apdrošināšanas aizsardzība sākas un beidzas sertifikātā norādītajā datumā un laikā, ja ir veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā.

Kā es varu atcelt līgumu?
 • Izbeigt apdrošināšanas līgumu ir iespējams jebkurā laikā pirms tā termiņa beigām, iesniedzot rakstisku pieteikumu Apdrošinātājam un ievērojot apdrošināšanas līgumā/Apdrošināšanas līguma likumā noteikto kārtību. Apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pieteikumā norādītajā datumā, bet ne ātrāk kā pieteikuma iesniegšanas datumā. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekli, Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, rakstiski informējot Apdrošinātāju.